Právní Služby

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy a spory z nich vzniklé
 • vymáhání pohledávek, žaloby o zaplacení
 • právo obchodních společností
 • zakládání a změny obchodních společností, převody obchodních podílů atd.
 • smlouvy kupní
 • smlouvy o dílo
 • revize smluv
 • ochranné známky
 • letecké právo
 • ochranné známky

Občanské právo

 • právo nemovitostí – smlouvy kupní, darovací, nájemní, podnájemní , zástavní práva, věcná břemena
 • závazkové právo a spory vzniklé ze závazkových vztahů – smlouvy o půjčce, uznání dluhu, dohody o narovnání, vymáhání pohledávek, žaloby o zaplacení
 • revize smluv
 • podílové spoluvlastnictví
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • exekuce, exekuční řízení
 • dědické právo
 • insolvence
 • náhrada škody

Právní Služby


Rodinné právo

 • rozvody
 • výživné
 • úprava styku a výchovy nezletilých dětí
 • majetkové vztahy mezi manžely – vypořádání společného jmění manželů, zúžení společného jmění manželů

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • ukončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením
 • náhrada škody z pracovně právních vztahů

Správní právo

 • katastrální řízení
 • přestupková řízení
 • zastupování účastníka před správními orgány

Advokátní úschova